Z jaką częstotliwością prowadzi się szkolenia BHP?

Prawo pracy jasno reguluje obowiązki szefa wobec zatrudnionych i odwrotnie. Jednym z najważniejszych zagadnień jest zapewnienie o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko dbanie o przestrzeganie wskazanych reguł. To także organizowanie kursów z tego zakresu i testowanie wiedzy pracowników. Część szkoleń powinny(a) byćpowtarzane(a) co pewien okres czasu.

Jakie profesje wymagają okresowych szkoleń BHP? Co jaki czas należy je zaliczać?

Szkolenia BHP – po co i dla kogo?

Każda osoba rozpoczynająca pracę zobowiązana jest do posiadania wiedzy z zakresu BHP. Wiąże to wszystkich członków rynku pracy.

Przepisy BHP to system norm wskazujących potencjalne zagrożenia na wskazanym etacie. Prezentują one także metody przeciwdziałania {wypadków(om)|niezbezpiecznych(ym) sytuacji(om). Ponadto wskazują jak należy się zachować w przypadku kiedy niepożądana sytuacja następuje.

Programy nauczania przygotowuje pracodawca lub wskazana jednostka szkoląca. Robi się to w oparciu o obowiązującej(ą) ustawy(ę). Szkolenia bhp w Żninie różnicujemy na ogólne i okresowe. Te drugie powinny być przeprowadzane regularnie i powinny być wieńczone testem sprawdzającym zrozumienie przyswojonej wiedzy.

Które zawody wymagaja okresowych szkoleń BHP?

O ile szkolenia ogólne są wystarczające dla pewnych stanowisk, tak inne wymagają cyklicznego rozszerzania posiadanej(ych) kompetencji. Szczególnie osoby na stanowiskach kierowniczych powinny być stale na bieżąco z wszelkimi zmianami.

Powinność odbywania okresowych szkoleń mają również pracownicy konstrukcyjni, inżynieryjno-techniczni czy administracyjno-biurowi. Odświeżania wiedzy z zakresu BHP wymagają wszystkie pozycje, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub też niebezpieczne.

Tego typu szkolenie kończy się testem potwierdzającym przyswojenie materiału szkoleniowego.

Przyjmuje się, że pierwsze ze szkoleń cyklicznych powinno być zorganizowanie w czasie 6 – 12 miesięcy od momentu zatrudnienia na określonym stanowisku.

Częstotliwość szkoleń związana jest z rodzaju świadczonej pracy. Stanowiska działające przy zagrażających zdrowiu czynnikach zobowiązane są do częstszego odbywania szkoleń – raz do roku. Rzadziej szkoleni są pracownicy, którzy w sposób mniej bezpośredni są narażeni na szkodliwe warunki – w w tych okolicznościach szkolenia uzupełniajace przeprowadza się co 3-5 lat. Natomiast pracownicy biurowi, gdzie praca jest stosunkowo bezpieczna proszeni są do uzupełniania swoich w temacie BHP co 6 lat.

Kto organizuje szkolenia?

Cykliczne kursy z zakresu BHP pozwalają na lepsze działanie przedsiębiorstw. Znajomość obowiązujących norm chroni pracowników przed awariami.

Prawidłowo przeprowadzone szkolenie powinno opierać się na realiach panujących w miejscu pracy. Organizuje się je w ramach pracy, a ich koszty ponosi podmiot zatrudniający.